ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА VIPLADY.BG
Платформата viplady.bg е собственост на  дружеството “УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СЕКСОЛОГИЯ И ЩАСТЛИВИ ОТНОШЕНИЯ” ООД, с ЕИК 201533811, гр. София, п.к. 1421, р-н Триадица, бул./ул. жилищна група Южен парк, ул. Димитър Хаджикоцев № 91, бл. 16, ет. 1, представлявано от Наталия Кобилкина, регистрирано спрямо законодателството на Република България. Ползвайки услугите на viplady.bg, Вие сте длъжни да се запознаете с настоящите Общи условия на този сайт/платформа. Ако не сте съгласни с Общи условия или Политика за поверителност, то тогава Вие не може да използвате сайта/платформата и неговите услуги. Платформата viplady.bg си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време. Посетителите на сайта/платформата, трябва да проверяват условията за ползване, за да са информирани за тяхната промяна. Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично, в качеството си на Потребител и “УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СЕКСОЛОГИЯ И ЩАСТЛИВИ ОТНОШЕНИЯ” ООДНастоящите Правила за членство в платформата Viplady.bg („Правила”) описват условията, при които нашите потребители могат да се ползуват от продукти и услуги, за които се изисква заплащането на клубно членство.По-конкретно тези правила се прилагат по отношение на използването на клубната страница на Viplady.bg.  Със заплащането на дължимия абонамент,  вие влизате в договорни отношения с нас, по условията на настоящите правила.Тези правила се прилагат едновременно с Общите условия за ползване и Условията за защита на личните данни, публикувани на този сайт.
I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕ VIPLADY.BG Чл.1  Настоящите Общи условия са приети от “УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СЕКСОЛОГИЯ И ЩАСТЛИВИ ОТНОШЕНИЯ” ООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание  чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
• условията за ползване на уебсайта/ платформата https://viplady.bg (наричан по-долу само “Сайт”) от  Ползвател/Член на предлаганите от него стоки/услуги;
• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и  Ползвател/ Членовете на Сайта;
• правата и задълженията на Доставчика и на съответните  Ползватели/Членове на Сайта/платформата по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и отказване от услуги
ЧЛ.2  Приемането на настоящите Общи условия от  Ползвател/Член и на Сайта/платформата е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния  Ползвател/Член и за извършването на доставка на поръчаните стоки/услуги.
Чл.3 Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо  Ползватели/Членове, които не са приели настоящите Общи условия.
Чл.4 Приемането на настоящите Общи условия от  Ползвател/Член  се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм сългасен с Политика за поверителност и Общите условия“ в рамките на процедурата по регистрация и след като  Ползвателят/Членът е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
Чл.5 С приемането на Общите условия,  Ползвателят/Членът декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на Общите условия,  Ползвателят/Членът декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от обучението, курса, семинара, уебинара, маратона и др. Общите условия и Политика за поверителност са публикувани на видно място на Сайта и са достояние  на всеки посетител.
Чл.6 Маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм сългасен с Политика за поверителност и Общите условия“  в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от  Ползвател/Член със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта създава необорима презумпция, че: (а)  Ползвател/Членят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. (б) С маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм сългасен с Политика за поверителност и Общите условия“ ,  Ползвателят/Членът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.(в) Ползвателят/Членът е отправил предложение  (оферта) до Доставчика за сключване на договор/договори за покупко-продажба на услуга от разстояние (В случай, че  Ползвателят/Членът има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите) и съгласно чл. 298 Търговския закон.
ІІ. ДАННИ ЗА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СЕКСОЛОГИЯ И ЩАСТЛИВИ ОТНОШЕНИЯ ООДЧл. 7. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:1. Наименование на Доставчика: УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СЕКСОЛОГИЯ И ЩАСТЛИВИ ОТНОШЕНИЯ ООД:2. Седалище и адрес на управление : България, Област София, Община Столична, район Лозенец, п. код 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев“ №35, вх. А, ет. 2, ап. 63. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, п.к. 1421, р-н Триадица, бул./ул. жилищна група Южен парк, ул. Димитър Хаджикоцев № 91, бл. 16, ет. 14. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1421, р-н Триадица, бул./ул. жилищна група Южен парк, ул. Димитър Хаджикоцев № 91, бл. 16, ет. 1, тел. 886 172 093, 0893 220 8015. Идентификационен номер за администратор на личните данни: №316213.6. Надзорни органи:A. Комисия за защита на личните данниАдрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2тел.: (02) 91-53-518E-mail: [email protected]Уеб сайт: www.cpdp.bgB. Комисия за защита на потребителитеАдрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6тел.: 02 / 980 25 24факс: 02 / 988 42 18гореща линия: 0700 111 22Уеб сайт: www.kzp.bgC. Комисия за защита на конкуренциятаБългарияСофия 1000, бул. „Витоша“ №18Телефон: (02) 935 61 13Факс: (02) 980 73 15Уеб сайт: www.cpc.bg
III. ЦЕЛ:    Целта на Viplady.bg е да осигури максимално достъпна информация, обучения, уебинари, семинари, предназначени за хора, които искат да променят начина си на живот.IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА/ПЛАТФОРМАТА
Чл. 8. Сайтът/Платформата e онлайн платформа за членство, достъпни в Интернет на адрес https://viplady.bg, чрез който  Ползвателите/Членовете имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта/Платформата, след като са се регистрирали и са станали членове на клуба, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта/Платформата, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.Потребителят/Членът на клуба  е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата, които са достъпни на адрес https://viplady.bg/privacy-policy
Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от  Ползвателите/Членовете се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм сългасен с Политика за поверителност и Общите условия“, с което  Ползвателя/Члена декларира, че е запознат с тях и ги приема.
V. Членство
Чл. 9 Продължителността на  членството в платформата Viplady.bg е 1/едно/-месечна или 12/дванадесет/-месечнa, в зависимост от вашите предпочитания, след което може да бъде автоматично продължена.
Чл.10 За да станете член на платформата Viplady.bg, вие трябва да сте заплатили дължимия членски внос, да е извършена регистрация в клубната страница на Viplady.bg и да  приемате Общите условия  и Политика за поверителност за ползване на сайта и настоящите правила.
VI. Нива да достъп до съдържаниеViplady.bg e първата по рода си онлайн бизнес коучинг програма и клуб. Целта на Viplady.bg е да  осигури максимално достъпна информация, обучения, уебинари, семинари, предназначени за хора, които искат да променят начина си на живот.
Чл.11 След регистрация и заплащане на членски внос, Вие ставате Член на клуба и получавате достъп до разнообразна информация и съвети от  професионалисти в определени области. Като член на Viplady Platinum , Вие ще може да провеждате лекции безплатно в клуба, чрез платформата  и имате право да рекламирате своята услуга в клуба.
Чл.12 Viplady.bg предлага клубна страница с платен достъп до различни по форма и обем полезни съвети, семинари, уебинари, закуски с известни личности, тренировки, умения за изграждане и развитие. Различните потребители могат да изберат различни по форма и обем нива, за което съответно заплащат различен членски внос. В клубната страница на Viplady.bg, ще получите достъп до съдържанието, за което сте платили.
VII. Цени, плащане и предоставяне на достъп
Чл.13 Viplady.bg ви предлага два пакета, в зависимост от формата и обема на полезни съвети, семинари, уебинари, закуски с известни личности, тренировки, умения за изграждане и развитие и техните нива:
1.  Gold пакет –  за който може да закупите годишен или месечен абонамент, като: 
– Месечен абонамент може да бъде закупен само между 1 и 5-то число на съответния месец, през останалото време попадате в “Waiting list”, докато плащането бъде отново отворено. 
– Годишен абонамент може да закупите по всяко време и получавате  активен достъп през цялото време за една година/12 месеца/, след извършеното плащане.
2. Platinum пакет – за който е необходимо да преминете през интервю и заплащането за който може да бъде извършено след одобрение.  Плащането за Platinum пакет може да бъде еднократно за  цялата сума или на 3 равни вноски.

Чл.14 Всеки член на клуба може да се възползва от бонуси и оферти, ако заплати своя абонамент  до 5 число през декември 2020, получава бонус от 1 безплатен месец.

Чл. 15 Достъпът до всякакви други материали, продукти и услуги, предлагани на сайта срещу заплащане, се осигурява след получаване на плащането  на конкретно посочена в съответната страница цена.

Чл.16 За съответното ниво на клубно членство в платформата Viplady.bg се заплаща членски внос, чрез картова система за плащания Stripe. Заплащането става, след регистрация и в зависимост от вашия избор.Viplady.bg  си запазва правото да  променя цените на платформата, като поддържа страницата и информацията винаги актуална.

Чл.17 Viplady.bg  си запазваме правото да променяме структурата и размера на членския внос по всяко време, обаче няма да променяме вноските, приложими в деня на плащане за избрания от вас период и начин на плащане.

Чл.18 Viplady.bg си запазва правото да променя, допълва, съкращава или прекратява, временно или завинаги, по всяко време членство, включително наличието на която и да е дейност, база данни или съдържание, без да сме длъжни да ви уведомяваме за това, съгласно Общите условия за ползуване. 

Чл.19  Viplady.bg  също има право да ограничи или прекрати достъпа ви до част или част от съдържанието на сайта, съгласно Общите условия за ползуване.

Чл.20 Вие се съгласявате, че Viplady.bg  не носи отговорност пред вас или трети страни за такава промяна, допълнение, съкращение или прекратяване, както и  за ограничаване и прекратяване на достъпа ви, съгласно Общите условия за ползуване.Членове на клуба могат да бъдат само физически лица над 18г.

Чл.21 Клубните членове  получават конкретните услуги/стоки само по описания начин и съобразно посочените условия.  

Чл.22 Потвърждаването за клубно членство става автоматично, след попълване на въпросник и регистрационната форма и  след заплащане на членски внос при избор на Gold пакет или чрез одобрение след попълване на въпросник и регистрационната форма и провеждане на интервю за Platinum пакет.

Чл.23 Членовете на клуба нямат право да изискват връщане на пълната или частична стойност на клубния членски внос, но може да  прекратят по всяко време своето членство, като едностранно прекратят абонамента си от Профила си на адрес https://viplady.bg/my-account в секция „Абонаменти“.

Чл.24 Членовете могат да избират между две опции:Откажи се – прекратяват абонамента си и няма да бъдат таксувани на следващото отчетно число, но имат достъп до материалите до заплатената дата. Могат да се абонират отново за последващ период.Изтрий – изтриват абонамента си и спират да имат достъп до всички материали. С опция „Изтрий“ се заличава профилът на потребителя. За да се абонират отново, трябва да създадат нов профил.

Чл.25 Клубното членство  е валидно от датата на заплащане на годишния членски внос и важи  за периода, за който е заплатен.  След изтичане на срока, членството може да бъде подновено, чрез заплащане на нов членски внос, за избран от Потребителя/Члена план.

Чл.26 Месечният абонамент се заплаща до 5 -то число на текущия месец и се подновява автоматично всеки месец от 1 до 5 число, като Вие може да прекратите абонамента си по всяко време, от Профила си на адрес https://viplady.bg/my-account в секция „Абонаменти“, използвайки двете опции Откажи се или Изтрий, описани по-горе.

Чл.27 При непрекъснат абонамент имате достъп до информацията, налична в профила Ви за целия период от датата на закупуване на абонамента до момента на прекратяване.

VIII. Условия за прекратяване 

Чл.28 Може да прекратите абонамента си по всяко време, като от момента на прекратяване губите достъп до цялата информация, налична в профила Ви, включително записи от звездни закуски, срещи с известни личности,  тренировки и други, губите  и достъп до поверителна фейсбук група, вайбър група, отпадат всички отстъпки и бонуси, които произтичат от членството Ви. 

Чл.29 При веднъж прекратен абонамент и подновен след известен период от време, НЕ получавате достъп до информация от преходни периоди.

Чл.30 Viplady.bg  си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време без предизвестие, за което ще информира клиентите си по подходящ начин на страницата си.

Чл.31 Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от  Ползвателите/Членовете се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм сългасен с Политика за поверителност и Общите условия“, с което  Ползвателят/Членът декларира, че е запознат с тях и ги приема.

Чл.32 Ползвателите имат право: 

Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет; 

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта/платформата, съгласно поддържаните от Сайта/платформата електронни средства за разплащане.

Чл.33 Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN), Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата, които са достъпни на адрес: https://viplady.bg/privacy-policy

Чл.34 Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана и за отправяне на съответно предложение  до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

IX. ПАРТНЬОРИ

Чл.35 Системата на Сайта, позволява на членове на клуба  да предлагат собствени продукти и услуги на Сайта, като по този начин може да  предложат на клиентите достъп до по-голям асортимент продукти и услуги и всичко това през един-единствен потребителски акаунт. Поръчките за продукти и/или услуги, предлагани от членове на клуба, наричани за кратко в условията „Партньори“ се прехвърля към тях, което прави директна доставка на продуктите/услугите от  тях, заедно с всички придружаващи документи. Търговските условия, таксите, политиката по връщане и гаранциите могат да варират между отделните „Партньори“ и да се различават от тези, които важат за продуктите, предлагани директно.

Чл. 36 Доставчикът доставя стоки/услугите и гарантира правата на  Ползвателите/Членовете, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.37 Партньорите са длъжни да продават чрез Сайта, при строго спазване на настоящите Общи условия, само продукти и/или услуги, които покриват изискванията на приложимото законодателство и да дават вярна и актуална информация относно качества и характеристиките им, наличността от запаси и мястото на доставка, сроковете на доставка, дължимите данъци, други услуги и тяхната стойност.

Чл.38 Партньорите са длъжни да информират Сайта и потребителите за всички характеристики, отнасящи се до продуктите и/или услугите, както и за онези данни, изисквани съгласно приложимите български и европейски закони, които ще бъдат показани на Сайта и да актуализира непрекъснато такава информация;

Чл.39 Партньорите са длъжни незабавно да актуализират Интернет платформата на Сайта с цялата информация, отнасяща се до наличността на Продуктите.

Чл.40 Партньорите са длъжни да носят отговорност както пред Потребителите, така и пред трети страни (компетентните власти, други фирми или физически лица и т.н.) за качеството и съответствието на продуктите, включително да изпълняват задължението си да дава гаранция за доставените продукти.

Чл.41 Партньорите гарантират продажбата и доставката на продуктите в съответствие с всички приложими законодателни разпоредби и особено съгласно разпоредбите, отнасящи се до производството, разпространението и продажбите на нехранителни и хранителни продукти, включително разпоредбите за защита на потребителя.
Чл.42 Партньорите са длъжни да понасят правните последици за неизпълнението на своите договорни задължения, водещо до налагането на глоби за Сайта, включително да носят отговорност за всяка щета, претърпяна от Сайта, поради качеството на доставяните продукти и/или продажбата на продукти в нарушението  на законови изисквания и да бъдат отговорни самостоятелно, освобождавайки Сайта от отговорност и Партньорите поемат вината и/или  наложена санкция,  при всеки спор и за последствията от него, които може да възникнат във връзка с потребителите и/или относно поръчаните продукти; в тази връзка, Партньорите носят отговорност и за производителите/доставчиците на продукти.
Чл.43 Партньорите са длъжни да носят отговорност за достоверността, точността и качеството на предоставената и показаната информация относно качествата, характеристиките и ефектите на всеки отделен продукт и в случай на несъответствие между физическия продукт и представената и показана информация, Партньорите ще бъде единствено отговорни за такива разлики, поемайки задължението  то да компенсират всякаква щета, причинена на потребител, трети страни и Сайта.
Чл.44 Партньорите, помествайки продукт на страницата на Сайта, декларират, че са се запознали и се съгласяват с общите условия.

 X. ДРУГИ

Чл.45 Ползвателите/Членовете заплащат на Доставчика възнаграждение  за доставените стоки/услуги/услуги съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.
Чл.46 Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
Чл.47 Цените посочени на сайта не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от  Ползвател/Члена допълнително към посочените цени. 
Чл.48 Разходите по доставката на поръчаните стоки/услуги са, както следва:
1. За поръчки с доставка в град София чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги – ориентировъчна цена 7лв
2. За поръчки с доставка за страната извън град София чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги – ориентировъчна цена 7лв
3. Това условие не важи за стоки/услугите, които имат изрично отбелязана цена за доставка.
Чл.49 Доставчикът доставя заявените от  Ползвателите/Членовете стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.
Чл.50 Ползвателят/Членът-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, семинар, курс, обучение, предмет на договора.
Чл.51 Правото на отказ не се прилага в следните случаи:• за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;• за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;• за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;• за доставка на дигитални продукти, получени от Ползвателя-потребител;
Чл.52 Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.
Чл.53 Ползвателят/Членът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Чл.54 Предполага се, че електронните изявления извършени от  Ползвателите/Членовете на Сайт са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от  Ползвателя/Члена при извършване на регистрация, ако  Ползвателят/Членът е въвел съответното име и парола за достъп.
XI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 55.  Ползвателите/Членовете използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта.
Чл. 56  Ползвател/Члените сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 
За Gold пакет: 
1.От началната страница с адрес https://viplady.bg/ избирате бутон „Купи месечен или годишен абонамент“ и след това попълвате въпросник, които отговори са задължителни. След като попълните въпросника натискате „Изпрати“
2. Сайта/Платформата автоматично ви прехвърля на страницата, от  която може да изберете пакет  и план на абонамента Ви– месечен или годишен.
3. След избиране на съответния бутон ще бъдете препратени на страница за Регистрация, където трябва да въведете потребителско име, валиден имейл, име и фамилия и парола, както и да се съгласите с Общите условия.
4. След това автоматично ще се отвори страница за закупуване, на която трябва да попълните данните на картата си.
5. При успешно плащане на екрана ще се изпише текст, който потвърждава, че поръчката е завършена.
6. След извършване на регистрация, вие получавате имейл с потребителско име и парола.

Важно! Може да влезе в профила си само след извършено плащане.

За Platinum пакет – От началната страница с адрес https://viplady.bg/ избирате бутон „Кандидатствай“, след това попълвате въпросник, отговорите са задължителни и натискате „Изпрати“След което получавате следния текст: ВАШАТА КАНДИДАТУРА ЗА PLATINUM ПАКЕТ Е ИЗПРАТЕНА!Член на нашия екип ще прегледа кандидатурата Ви и ще се свърже с Вас, за да  се насрочи интервю.